องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)

   

ลำดับที่

รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

  1      คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์ 
2    วิทยาศาสตร์ทั่วไป    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3    คอมพิวเตอร์    คอมพิวเตอร์
4    ฟิสิกส์    ฟิสิกส์
5    เคมี    เคมี
6    ชีววิทยา    ชีววิทยา
7    จุลชีววิทยา    จุลชีววิทยา
8    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9    วิทยาการคอมพิวเตอร์    วิทยาการคอมพิวเตอร์
10    เทคโนโลยีสารสนเทศ    เทคโนโลยีสารสนเทศ
11    เกษตรศาสตร์    เกษตรศาสตร์
12    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร
     

 

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึงวันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  4. ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 17.20 น.